Pedagogisch project

 

Het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap berust op zeven pijlers:

 • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
 • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
 • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
 • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
 • De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Troeven

 

Onderwijs voor hoofd, hart en handen: we streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling na

 • Modernste onderwijsmethoden en didactisch materiaal
 • Gevarieerde werkvormen
 • Lichamelijke opvoeding door gespecialiseerde leerkrachten
 • Deelname aan naschoolse taal- en sportactiviteiten
 • Spelkoffers tijdens de speeltijden
 • Culturele uitstappen i.s.m. onze kunst- en cultuurcoördinator 
 • Samenwerking met openbare bibliotheek : ruim boekenaanbod in de klas i.s.m. onze taalondersteuner (meester Filip)
 • Aandacht voor leren leren
 • Samenwerking met Muziekacademie F. Chopin : lesmogelijkheid op school
 • Samenwerking met Academie voor beeldende kunst RHOK: lesmogelijkheid op school

Een gezonde en veilige levenshouding:

 • Verzorgde maaltijden in eigen schoolrestaurant
 • Groene schoolomgeving
 • Sporthal op schoolterrein
 • Schoolzwemmen
 • Stimuleren van fruit op school
 • Drinkwaterfonteintjes

We hechten belang aan normen en waarden:

 • Wederzijds respect, beleefdheid, orde, tucht en discipline vinden we belangrijk
 • Aandacht voor sociale vaardigheden
 • Anti-pestbeleid

Taalbeleid:

 • Franse les vanaf de 3e kleuterklas door native speaker (STIMOB)
 • Franse, Engelse en Italiaanse les als vrijblijvende naschoolse activiteit
 • Overleg rond leerlijn Frans met leerkrachten Koninklijk Atheneum

Grondige begeleiding van de kinderen:

 • Een ervaren zorgteam ondersteunt de leerkrachten om zorgbreed te werken
 • Verschillende keren per jaar genormeerde toetsen om het niveau te bepalen
 • Doordacht zorgbeleid ; onderwijs op maat van elk kind
 • Integratieactiviteiten tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar
 • Overleg tussen basisschool en Koninklijk Atheneum zorgt voor een vlotte overgang
 • Ook aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen : uitdagende opdrachten
 • Nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • Samenwerking met externe partners : logopedist, revalidatiecentrum, psycholoog, …
 • Bij problemen worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht

Duidelijke communicatie:

 • Directie, interne zorgcoördinator, administratie en leerkrachten zijn makkelijk te bereiken
 • groeiboekje in het kleuteronderwijs
 • Kleuterthema’s worden meegedeeld, zodat de ouders altijd weten rond welk thema er wordt gewerkt
 • Heen- en weerschrift
 • Rapport met duidelijke informatie
 • Oudercafé
 • Oudercontacten
 • Voortdurend geactualiseerde website met veel nieuws uit de klassen

Participatie:

 • Leerlingen van de lagere school kunnen hun ideeën kwijt in de leerlingenraad
 • Kringgesprekken in de klas

Een team van professionals dat uw kind begeleidt:

 • Dynamische leerkrachten die zich bijscholen
 • Veel overleg tussen de leerkrachten
 • Veel aandacht voor interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie
 • Duidelijke afspraken tussen de leerkrachten zorgen voor verticale leerlijnen

En verder:

 • Klascomputers vanaf de kleuterklas
 • Gebruik van smartboards en touchscreens
 • Secundair onderwijs op dezelfde campus
 • Moderne schoolinfrastructuur (nieuwbouw, passiefbouw bij de kleuters)
 • Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer